Privacybeleid
Molenstichting Goeree-Overflakkee vindt het van groot belang dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Daarom houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Molenstichting Goeree-Overflakkee.

Verantwoordelijke in de zin van de wet
Molenstichting Goeree-Overflakkee  is in de zin van de wet de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat Molenstichting Goeree-Overflakkee  de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Molenstichting Goeree-Overflakkee verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs-)overeenkomsten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van achterban, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Molenstichting Goeree-Overflakkee te vergroten.

Molenstichting Goeree-Overflakkee verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en interactiegegevens (bijvoorbeeld via cookies op de website of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact met ons opneemt).

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Molenstichting Goeree-Overflakkee  alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Molenstichting Goeree-Overflakkee  hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Molenstichting Goeree-Overflakkee , waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met het maken van statistieken en segmenten voor het detecteren van en aansluiten op behoeften van donateurs;
  • op basis van verkregen toestemming.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Molenstichting Goeree-Overflakkee  deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden voor commercieel gebruik (tenzij genoemd in dit Privacy Statement). Molenstichting Goeree-Overflakkee  kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen
Molenstichting Goeree-Overflakkee  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, maar ten minste zolang als specifieke regelgeving vereist.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Molenstichting Goeree-Overflakkee  passende beveiligingstechnologie toe. Molenstichting Goeree-Overflakkee  heeft daarnaast organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website van Molenstichting Goeree-Overflakkee  kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Molenstichting Goeree-Overflakkee s behorende, websites. Molenstichting Goeree-Overflakkee  kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet, waardoor verzamelde informatie niet gedeeld wordt met Google of andere partijen.

Uw privacy rechten
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Molenstichting Goeree-Overflakkee . U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Molenstichting Goeree-Overflakkee s nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Indien u een schriftelijk verzoek m.b.t. privacy gerelateerde zaken wilt indienen, dan kunt u dat richten aan:

Molenstichting Goeree-Overflakkee
Smalle Einde 3
3253 XH Ouddorp

U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en het document identificatienummer onleesbaar maakt.

Indien u een klacht wilt indienen, dat kunt u dat in eerste instantie bij ons doen op de door u gewenste manier (telefonisch, per mail, per brief of per contactformulier). Wij proberen dan een zo goed mogelijke oplossing te bieden en onze verwerking waar nodig aan te passen. Indien u daarna van mening bent dat wij geen goede oplossing geboden hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 17-01-2019
Molenstichting Goeree-Overflakkee  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement.